Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Lymeherstel.nl

Artikel 1:  Definities

Cliënt
de natuurlijke persoon die een behandeltraject volgt bij Lymeherstel.nl;

Lymeherstel
de onderneming die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 630 538 02, tevens handelende onder de naam Homeopathie Works;

Overeenkomst
de tussen Lymeherstel en cliënt gemaakte afspraken.

 
Artikel 2: Algemeen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst, voorzover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is afgeweken.

2.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.


Artikel 3: Overeenkomst en behandelingen

3.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat cliënt het intakeformulier heeft ingevuld en ondertekend.

3.2 Het staat Lymeherstel vrij de behandeling van cliënt te weigeren om hem moverende redenen, bijvoorbeeld indien Lymeherstel verwacht dat behandeling niet zinvol zou zijn.

3.3 Een behandeling kan tot 48 uur vantevoren kosteloos worden afgezegd. Wordt binnen die 48 uur afgezegd, dan is Lymeherstel gerechtigd het volledige bedrag in rekening te brengen.

 
Artikel 4: Kinderen tot en met 16 jaar

4.1 Beide gezaghebbende ouders moeten akkoord gaan met de behandeling van kinderen onder de 16 jaar.

4.2 Het is de verantwoordelijkheid van de gezaghebbende ouder die een opdracht verleent aan Lymeherstel dat de andere gezaghebbende ouder op de hoogte wordt gebracht van de behandeling en daarvoor zijn toestemming verleent. Indien laatstgenoemde ouder geen toestemming verleent, zijn de consequenties daarvan voor de eerstgenoemde ouder. Lymeherstel is hiervoor niet verantwoordelijk en aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

4.3 Waar in deze voorwaarden “Cliënt” staat, dient in het geval van een kind onder de 16 jaar “Cliënt en zijn gezaghebbende ouder(s)” te worden gelezen.

 
Artikel 5: Betaling

5.1 Betaling dient te geschieden direct na afloop van het consult, tenzij anders overeengekomen tussen partijen.

5.2 Betaling kan geschieden middels pin, contant, of anders indien overeengekomen.

5.3 Door Lymeherstel vermelde bedragen zijn steeds inclusief BTW in geval van supplementen. Het consult is vrijgesteld van BTW.

 
Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 Geen enkele methode of therapie biedt 100% garantie. Lymeherstel spant zich in de Overeenkomst met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren zonder daarbij in te staan voor of gehouden te zijn aan enig specifiek resultaat. Bij de uitvoering van de Overeenkomst staat het belang van Cliënt altijd voorop.

6.2 Cliënt verstrekt voorafgaand aan een behandeltraject aan Lymeherstel gevraagd en ongevraagd alle informatie die van belang is of kan zijn voor een correcte uitvoering van de Overeenkomst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot informatie over andere behandeltrajecten of therapieën die Cliënt volgt of medicatie die Cliënt gebruikt. Gedurende een behandeltraject is Cliënt ook gehouden Lymeherstel onverwijld op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen in therapieën of medicatie. Lymeherstel is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Lymeherstel is uitgegaan van door of namens Cliënt verstrekte onjuiste dan wel onvolledige informatie.

6.3 Het behandeltraject van Lymeherstel is géén vervanging van andere therapieën of medicijnen. Het wijzigen of stoppen van medicatie of andere behandeltrajecten dient altijd plaats te vinden in overleg met de behandelend arts of therapeut.

6.4 Lymeherstel is niet aansprakelijk voor eventuele schade of letsel ontstaan door het handelen of nalaten zijdens Lymeherstel, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid. Indien de uitvoering van een Overeenkomst door Lymeherstel leidt tot aansprakelijkheid, is de aansprakelijkheid van Lymeherstel beperkt tot het bedrag dat de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Lymeherstel in het desbetreffende geval uitkeert. Indien de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Lymeherstel om welke reden dan ook niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van Lymeherstel beperkt tot het in rekening gebrachte honorarium voor de betreffende Overeenkomst.

 
Artikel 7: Vrijwaring

7.1 Cliënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor beslissingen die hij neemt aan de hand van de behandelingen, zijn eigen gedragingen en de consequenties daarvan. Cliënt vrijwaart Lymeherstel voor aanspraken op schadevergoeding van derden.

 
Artikel 8: Geheimhouding

8.1 Alle behandelingen van Lymeherstel zijn vertrouwelijk. Lymeherstel zal de gegevens van Cliënt niet aan derden verstrekken zonder voorafgaande toestemming van cliëntt, behoudens indien een wettelijke plicht of een beroepsvoorschrift Lymeherstel daartoe verplicht.

8.2 Indien dat naar het oordeel van Lymeherstel noodzakelijk is, zal Lymeherstel gegevens van Cliënt mededelen aan de arts of therapeut van Cliënt.

8.3 Ingevulde evaluatieformulieren mogen – in geanonimiseerde vorm – te allen tijde worden gebruikt door Lymeherstel ter promotie van de praktijk. Na voorafgaande toestemming van Cliënt kan Lymeherstel een terugkoppeling van Cliënt en beeld- en geluidopnamen gebruiken als referentie op de website of op social media onder vermelding van voornaam, leeftijd en beroep ter promotie van de praktijk.

 
Artikel 9: Verjaring en verval

9.1 In afwijking van de wettelijke verjarings- en vervaltermijnen bedraagt de verjarings- en vervaltermijn van alle vorderingen en verweren jegens Lymeherstel één jaar.

 
Artikel 10: Nederlandse Vereniging Klassieke Homeopathie

10.1 Lymeherstel is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Klassieke Homeopathie (NVKH) en voldoet daarmee aan de richtlijn en Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Indien daartoe aanleiding is, kan Cliënt een klacht indienen bij de geschillencommissie van de NVKH. 

 
Artikel 11: Rechtskeuze en bevoegde rechter

11.1 De rechtsverhouding  tussen Cliënt en Lymeherstel wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

11.2 De bevoegde rechter in het arrondissement waarin Lymeherstel is gevestigd is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij dwingend recht anders voorschrijft.

Algemene voorwaarden Lymerstel, 1 januari 2017